Tủ cấy vô trùng SW-CJ (Loại Y tế), thổi đứng, Airtech

Tủ cấy vô trùng SW-CJ (Loại Y tế), thổi đứng, Airtech