HÓA CHẤT TITAN BIOTECH, CÓ SẴN

  • Thông số kỹ thuật sản phẩm

    Hóa chất vi sinh, môi trường vi sinh Titan Titanbiotech Ấn Độ

HÓA CHẤT TITAN BIOTECH, CÓ SẴN

Môi trường vi sinh Titan Biotech Ấn Độ phần 1 bao gồm các hạng mục sau:

CodeProducts NamePack Size
213SODIUM THIOGLYCOLLATE500 gm
1201AGAR AGAR POWDER500 gm
1202AGAR AGAR POWDER500 gm
1203AGAR AGAR POWDER (as per IP)500 gm
1204BEEF EXTRACT POWDER (Type-I)500 gm
1205BEEF EXTRACT POWDER500 gm
1206BEEF EXTRACT (STD) TBL POWDER500 gm
1207BILE SALT POWDER500 gm
1208BILE SALT MIXTURE100 gm
1210GELATIN CRYSTAL, Bloom Type B500 gm
1211HE MOGLOBIN POWDER100 gm
1212LIVER EXTRACT POWDER500 gm
1213LIVER INFUSION POWDER500 gm
1214MALT EXTRACT POWDER500 gm
1215MALT EXTRACT (STD) TBL POWDER500 gm
1217MEAT EXTRACT POWDER,100 gm
1217MEAT EXTRACT POWDER, (Bacto Grade500 gm
1217MEAT EXTRACT POWDER,5 Kg
1217MEAT EXTRACT POWDER,25 Kg
1218MEAT EXTRACT (STD) TBL POWDER500 gm
1219MEAT INFUSION POWDER500 gm
1220OX BILE POWDER, DRIED500 gm
1221PEPTONIZED MILK500 gm
1224YEAST EXTRACT POWDER TYPE I100 gm
1224YEAST EXTRACT POWDER TYPE I500 gm
1224YEAST EXTRACT POWDER TYPE I5 Kg
1224YEAST EXTRACT POWDER TYPE I25 Kg
1225YEAST EXTRACT TBL POWDER500 gm
1228AGAR SPECIAL500 gm
1229OX BILE DRIED (STD) TBL POWDER500 gm
1230CASEIN ACID HYDROLYSATE,(STD)500 gm
1231CASEIN ACID HYDROLYSATE500 gm
1232CASEIN ACID HYDROLYSATE500 gm
1233CASEIN ACID HYDROLYSATE500 gm
1234BILE SALT (STD) TBL POWDER500 gm
1235BILE SALT MIXTURE (STD), TBL POWDER100 gm
1236BIOPEPTONE500 gm
1238BIO PEPTONE (STD) TBL POWDER500 gm
1239LIVER HYDROLYSATE POWDER500 gm
1241LIVER EXTRACT POWDER, (Protolysed)500 gm
1242LACTALBUMIN HYDROLYSATE500 gm
1243AGAR AGAR POWDER HIGH GEL500 gm
1251HEART INFUSION POWDER500 gm
1259MEAT PEPTONE-P500 gm
1260MEAT PEPTONE-T500 gm
1261SODIUM TAUROGLYCOCHOLATE500 gm
1262CASEIN ACID HYDROLYSATE, (Technical500 gm
1264YEAST EXTRACT (STD) TBL POWDER500 gm
1297LIVER EXTRACT PASTE500 gm
1298MALT EXTRACT PASTE500 gm
1299MEAT EXTRACT PASTE500 gm
1300YEAST AUTOLYSATE POWDER500 gm
1501CASITONE500 gm
1502GELATONE (Gelatin Peptone)500 gm
1504MEAT PEPTONE500 gm
1505PEPTONE-TBL500 gm
1506PEPTONE-R100 gm
1506PEPTONE-R500 gm
1506PEPTONE-R5Kg
1506PEPTONE-R25 Kg
1507MYCOLOGICAL PEPTONE500 gm
1508PEPTONE SPECIAL500 gm
1509PROTEOSE PEPTONE500 gm
1510SOYATONE (Soyapeptone)500 gm
1511SOYATONE (STD), TBL POWDER500 gm
1512CASEIN ENZYMATIC HYDROLYSATE (TRYPTONE TYPE – I)500 gm
1513CASEIN ENZYMATIC HYDROLYSATE (STD)500 gm
1513TRYPTONE (STD) TBL POWDER500 gm
1518MYCOLOGICAL PEPTONE, (STD)500 gm
1519PEPTONE (STD) TBL POWDER500 gm
1520TRYPTONE-T500 gm
1521TRYPTOSE (STD) TBL POWDER500 gm
1522TRYPTONE-D500 gm
1523PROTEOSE PEPTONE, (STD) TBL POWDER500 gm
1524OAT MEAL POWDER500 gm
1525BEEF EXTRACT PASTE500 gm
1527PEPTONE PASTE500 gm
1531YEAST EXTRACT PASTE500 gm
1576LIVER DIGEST GRANULES500 gm
1578PEPTONE-RG (Granular)500 gm
1579PROTOSE (PROTOLYTIC DIGEST OF PROTIEN)500 gm
1581PEPTONE TYPE III500 gm
1628YEAST PEPTONE500 gm
3534GELATONE (STD.) TBL POWDER500 gm
3535LACTOSE (MONO) (Gamma Irradiated)500 gm
3536MALTOSE (Monohydrate)(Gamma Irradiated)500 gm
3537D-MANNITOL (Gamma Irradiated)500 gm
3540AGAR AGAR500 gm
3543SOLUBLE STARCH500 gm
3597GELATIN PEPTONE TBL POWDER500 gm
212 MSODIUM TAUROCHOLATE500 gm
220 MSODIUM DEOXYCHOLATE100 gm
221 MSODIUM CHOLATE (Cholic Acid Sodium100 gm
242 MAGAR AGAR TYPE I500 gm
TS  005POTASSIUM TELLURITE 1%5 vl
TS  006BRUCELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS  007CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-I (BLASER-WANG5 vl
TS  008CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-II (BUTZLER)5 vl
TS  009CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-III (SKIRROW)5 vl
TS  010CAMPYLOBACTER GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS  011STREPTO SUPPLEMENT10 vl
TS  211BASIC FUCHSIN (6 gm /vl)1 vl
TS  211BASIC FUCHSIN (6 g/vl)1 vl
TS 001EGG YOLK TELLURITE EMULSION (100 ml/vl)5 vl
TS 002EGG YOLK EMULSION (100 ml/vl)5 vl
TS 003POTASSIUM TELLURITE 3.5% (10 ml/vl)5 vl
TS 004B. P. SULPHA SUPPLEMENT5 vl
TS 005POTASSIUM TELLURITE 1%5 vl
TS 006BRUCELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 007CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-I5 vl
TS 008CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-II (BUTZLER)5 vl
TS 009CAMPYLOBACTER SUPPLEMENTS III (SKIRROW5 vl
TS 010CAMPYLOBACTER GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 011STREPTO SUPPLEMENT10 vl
TS 012BRODETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 012BRODETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 012BORDETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 012BORDETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 013SULPHA SUPPLEMENT5 vl
TS 014HORSE SERUM100 ml
TS 015LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 016LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT-II5 vl
TS 017LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT-III5 vl
TS 018LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT IV (MWY)5 vl
TS 019LEGIONELLA SUPPLEMENT5 vl
TS 019LEGIONELLA SUPPLEMENT5 vl
TS 020NALIDIXIC SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 021HAEMOGLOBIN POWDER100 gm
TS 022VITAMINS GROWTH SUPPLEMENT VITAMINS AND AMINO ACIDS MIXTURE (DOUBLE PACK)5 vl
TS 023YEAST AUTOLYSATE SUPPLEMENT5 vl
TS 024CLOSTRIDIUM DIFFICILE SUPPLEMENT5 vl
TS 025G. VAGINALIS SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 026CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 027CAMYLOBACTER SUPPLEMENT VI (BUTZLER)5 vl
TS 028DERMATO SUPPLEMENT5 vl
TS 029CC SUPPLEMENT (CA SUPPLEMENT)5 vl
TS 030UREA 40% (5 ml/vl)5 vl
TS 033FRASER ENRICHMENT SUPPLEMENT5 vl
TS 034FRASER LISTERIA SUPPLEMENT5 vl
TS 035FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 036GC SUPPLEMENT W/ANTIBIOTICS5 vl
TS 038V.C.N. SUPPLEMENT5 vl
TS 039V.C.N.T. SUPPLEMENT5 vl
TS 040
TS 041LINCO T SUPPLEMENT (LINCOMYCIN-COLISTIN-AMPHOTERICIN-B TRIMETHOPRIM)5 vl
TS 042TTC SOLUTION 1% (10 ml/vl)5 vl
TS 043VANCLO T SUPPLEMENT5 vl
TS 044LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 045CRESOL PURPLE (15 mg/vl)5 vl
TS 047GRUFT MYCOBACTERIAL SUPPLEMENT5 vl
TS 048ROSOLIC ACID (0.1 g/vl)5 vl
TS 04910% LACTIC ACID SOLUTION (10 ml/vl)5 vl
TS 051NOVOBIOCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 052MYCOPLASMA ENRICHMENT SUPPLEMENT1 vl
TS 053CHLORAMPHENICOL SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 054S. F. P. SUPPLEMENT (PERFRINGENS S.F.P. SUPPLEMENT)5 vl
TS 055NON SPORE ANAEROBIC SUPPLEMENT5 vl
TS 056G.N. SPORE ANAEROBIC SUPPLEMENT5 vl
TS 057YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 058POLYMYXIN B SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 059DIPHTHERIA VIRULENCE SUPPLEMENT (Part A & B) DOUBLE PACK1 vl
TS 060MIDDLEBROOK OADC GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 062OLEIC ALBUMIN SUPPLEMENT5 vl
TS 063TOLUIDINE BLUE (1g/vl)5 vl
TS 067CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT IV (Preston5 vl
TS 067CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT IV (PRESTON)5 vl
TS 067CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-IV5 vl
TS 068KANAMYCIN SULPHATE SELECTIVE5 vl
TS 069LACTIC SUPPLEMENT (10ml/vl)5 vl
TS 070NOVOBIOCIN SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 071OXYTETRA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 072XLT4 SUPPLEMENT5 vl
TS 073PARK AND SENDER’S SELECTIVE SUPPLEMENT A5 vl
TS 073PARK AND SANDERS SELECTIVE5 vl
TS 074PARK AND SENDER’S SELECTIVE SUPPLEMENT B5 vl
TS 074PARK AND SANDERS SELECTIVE5 vl
TS 075CETRINIX SUPPLEMENT5 vl
TS 076PERFRINGENS T.S.C. SUPPLEMENT5 vl
TS 077CFC SUPPLEMENT5 vl
TS 078LEPTOSPIRA ENRICHMENT SUPPLEMENT5 vl
TS 080TRIBUTYRIN (10ml/vl5 vl
TS 081CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT (WESELY5 vl
TS 082SHIGELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 087TELLURITE CEFIXIME SUPPLEMENT5 vl
TS 089STAPH STREPTO SUPPLEMENT5 vl
TS 090ESCULIN SUPPLEMENT (0.5g/vl)5 vl
TS 092LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT II5 vl
TS 095NEOMYCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 095NEOMYCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 096MCBRIDE LISTERIA SUPPLEMENT5 vl
TS 097AMPICILLIN SUPPLEMENT5 vl
TS 098WILLIS AND HOBB’S SUPPLEMENT5 vl
TS 099AEROMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 100BACTEROIDES SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 101CCDA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 102CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT V5 vl
TS 103CAT SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 104C.B.I. SUPPLEMENT5 vl
TS 106AMYLOSE AZURE5 vl
TS 107FGTC ANTIBIOTIC SUPPLEMENT5 vl
TS 108SODIUM BICARBONATE SOLUTION (20 ml/vl)5 vl
TS 109GTC SUPPLEMENT5 vl
TS 110KIMMIG SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 111GEORGE KIMMIG SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 112TRICHOMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT I5 vl
TS 113MOXALACTAM SUPPLEMENT5 vl
TS 114LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT (BCYE)5 vl
TS 115LEGIONELLA (GV C)SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 116LEGIONELLA BMPA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 117LISTERIA UVM SUPPLEMENT-I5 vl
TS 118LISTERIA UVM SUPPLEMENT-II5 vl
TS 119LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 119LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT (PALCAM)5 vl
TS 120OXFORD LISTERIA SUPPLEMENT5 vl
TS 121LISTERIA MOXALACTAM SUPPLEMENT5 vl
TS 123MUELLER TELLURITE SERUM (25 ml/vl)5 vl
TS 124MYCOPLASMA CULTIVATION SUPPLEMENT5 vl
TS 125UROGENITAL MYCOPLASMA SELECTIVE5 vl
TS 126UREA SOLUTION 5% (5 ml/vl)5 vl
TS 128GENTA-OXY SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 129ANTHRACIS SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 131TICARCILLIN SUPPLEMENT5 vl
TS 132POTASSIUM CHLORATE SUPPLEMENT5 vl
TS 133TRICHOMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT II5 vl
TS 134KL VIRULENCE ENRICHMENT (20 ml/vl)5 vl
TS 135DOYLE’S ANTIBIOTIC SUPPLEMENT5 vl
TS 137POTASSIUM SORBATE 10% (10ml/vl)5 vl
TS 138CHLOROTETRACYCLINE SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 139PROPIONIBACTERIA GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 141CPC SUPPLEMENT5 vl
TS 144HAEMOPHILUS GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 145CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT (KARMALI)5 vl
TS 146CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 147LISTERIA CONFIRMATORY SUPPLEMENT A5 vl
TS 148LISTERIA CONFIRMATORY SUPPLEMENT B5 vl
TS 149LISTERIA ENRICHMENT SUPPLEMENT5 vl
TS 152MKTT NOVOBIOCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 153OXACILLIN RESISTANCE SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 154LANDER VPT SUPPLEMENT A2 vl
TS 157ENTEROCUCUS SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 158PERFRINGEN’S SUPPLEMENT-A5 vl
TS 159PERFRINGEN’S SUPPLEMENT-B5 vl
TS 160LANDER AF SUPPLEMENT B1 vl
TS 161LACHICA SUPPLEMENT1 vl
TS 167SM SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 168ENTEROCOCCUS FAECIUM SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 170PYR REAGENT (10 ml/vl)1 vl
TS 171RIPPY CABELLI SUPPLEMENT5 vl
TS 176RPF SUPPLEMENT (FIBRINOGEN PLASMA TRYPSIN INHIBITOR SUPPLEMENT)5 vl
TS 178ALBUMIN GLUCOSE SUPPLEMENT5 vl
TS 179BOLTON SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 184GBS SUPPLEMENT5 vl
TS 187CHROMOGENIC ECC SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 195LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT5 vl
TS 203PEMBA SUPPLEMENT5 vl
TS 204CHROMOGENIC KLEBSIELLA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 205CHROMOGENIC LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 206CHROMOGENIC MeReSa SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 207DMACA REAGENT (10 ml/vl)1 vl
TS 208TDA REAGENT (10 ml/vl)1 vl
TS 212SALENRICH SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 213CHROMOGENIC CANDIDA SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 215CHROMOGENCIC ENTEROCOCCUS FAECIUM SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 216MEROPENEM SUPPLEMENT5 vl
TS 217GENTAMYCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 218VANCOMYCIN SUPPLEMENT5 vl
TS 219CEFOXITHIN SUPPLEMENT5 vl
TS 227L.MONO SELECTIVE SUPPLEMENT I5 vl
TS 228L.MONO SELECTIVE SUPPLEMENT II5 vl
TS 229L.MONO ENRICHMENT SUPPLEMENT II5 vl
TS 231MeReSa SELECTIVE SUPPLEMENT5 vl
TS 232POTASSIUM LACTATE 50% (10 ml/vl)5 vl
TS 232POTASSIUM LACTATE 50% (100ml/vl)5 vl
TS 92LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT II5 vl
TS O13
TMH  102SOYBEAN CASEIN DIGEST MEDIUM500 gm
TMH  103SOYA CASEIN DIGEST AGAR500 gm
TMH  104SABOURAUD DEXTROSE AGAR500 gm
TMH  106SABOURAUD DEXTROSE BROTH500 gm
TMH  108VIOLET RED BILE DEXTROSE AGAR  (VRBD)500 gm
TMH  112XLD AGAR (XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR500 gm
TMH 101BUFFERED NaCl-PEPTONE SOLUTION500 gm
TMH 105POTATO DEXTROSE AGAR500 gm
TMH 107EE BROTH MOSSEL500 gm
TMH 109MacCONKEY BROTH500 gm
TMH 110MacCONKEY AGAR (as per USP/EP/BP/JP500 gm
TMH 111RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH500 gm
TMH 113CETRIMIDE AGAR500 gm
TMH 114MANNITOL SALT AGAR BASE500 gm
TMH 115REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH500 gm
TMH 116COLUMBIA AGAR (as per USP/EP/JP/BP)500 gm
TMK 02PA E. COLI KIT (100 ml capacity & Dehydrated Culture Medium – 3X Concentration)10 Kit
TMK 03RAPID COLIFORM KIT1 Kit
TMK 04RAPID ENTEROCOCCI TEST KIT1 Kit
TMK 06H S TEST STRIP KIT (10 TEST1 Kit
TMK 07H S TEST POWDER KIT (10 TEST)1 Kit
TMQ 01COLI-CHECK’ (WATER TESTING KIT)10 kit
TMQ 01COLI-CHECK’ (WATER TESTING KIT)10 kit
TMS 01L.J. MEDIUM SLANT10 slants
TMS 07TUBERCULOSIS FIRST LINE KIT (7 Slants)1 Kit
TMS 08TUBERCULOSIS SECOND LINE KIT (10 Slants1 Kit
TMV  015ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 3 (ASSAY BROTH) (VEG.)500 gm
TMV  221MITIS SALIVARIUS AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV  225MOTILITY-INDOLE-LYSINE MEDIUM (MIL MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV  325500 gm
TMV  339MUELLER HINTON AGAR (VEG.)500 gm
TMV  376LURIA BERTANI AGAR, MILLER (MILLER LURIA BERTANI AGAR) (VEG.)500 gm
TMV  467TRYPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT BROTH (STANDARD METHOD BROTH) (VEG500 gm
TMV  614SOYA CASEIN DIGEST AGAR W/ TWEEN 80 AND LECTHIN (MICROBIAL CONTENT TEST AGAR) (VEG.)500 gm
TMV  761LISTERIA SELECTIVE BROTH BASE (VEG500 gm
TMV  791MOELLER DECARBOXYLASE BROTH W/ ORNITHINE HCl (VEG.)500 gm
TMV 012ANDRADE PEPTONE WATER (VEG.)500 gm
TMV 017ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 5 (500 gm
TMV 018ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 (VEG.)500 gm
TMV 019ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 8 (BASE AGAR W/ LOW pH) (VEG.)500 gm
TMV 020ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 9 (POLYMYXIN BASE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 021ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 10 (POLYMYXIN SEED AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 022ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 11500 gm
TMV 022ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 023ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 12500 gm
TMV 024ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 13500 gm
TMV 025ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 (VEG.)500 gm
TMV 026ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 20500 gm
TMV 033BRILLIANT GREEN SULPHA AGAR500 gm
TMV 039BISMUTH SULPHITE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 048BRILLIANT GREEN BILE AGAR500 gm
TMV 054C.L.E.D. AGAR W/ ANDRADE INDICATOR500 gm
TMV 060CETRIMIDE AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 065CHRISTENSEN CITRATE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 067CITRATE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 076CORN MEAL AGAR (VEG500 gm
TMV 085DECARBOXYLASE BROTH BASE, MOELLER (MOELLER DECARBOXYLASE BROTH BASE) (VEG.)500 gm
TMV 090DEXTROSE AGAR BASE, EMMONS (SABOURAUD DEXTROSE AGAR BASE, MODIFIED) (VEG.)500 gm
TMV 1003LACTOBACILLUS SELECTION AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 1004LACTOBACILLUS SELECTION BROTH BASE (VEG.)500 gm
TMV 1007LEIFSON AGAR (VEG.)500 gm
TMV 101
TMV 1054NUTRIENT AGAR (VEG500 gm
TMV 1055NUTRIENT AGAR 1.5% (VEG.)500 gm
TMV 107
TMV 1077SPS AGAR (VEG.)500 gm
TMV 1078SPS AGAR, MODIFIED (VEG.)500 gm
TMV 1110TRYPTONE WATER (VEG.)500 gm
TMV 116GC AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 117GN BROTH, HAJNA (VEG.)500 gm
TMV 121HEKTOEN ENTERIC AGAR (VEG.)100 gm
TMV 1217LEAD ACETATE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 1222LIQUOID BROTH (VEG500 gm
TMV 1244MALT EXTRACT BROTH, MODIFIED (as per Thom and Church) (VEG.)500 gm
TMV 125HUGH LEIFSON MEDIUM (VEG.)500 gm
TMV 1313VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS SUCROSE AGAR (as per APHA) (VPSA) (VEG).500 gm
TMV 1373LECITHIN AGAR (VEG.)500 gm
TMV 1393MacCONKEY SORBITOL AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 141KLIGLER IRON AGAR (VEG.)500 gm
TMV 143KOSER CITRATE MEDIUM (VEG.)500 gm
TMV 144LACTOBACILLI AGAR (AOAC) (VEG.)100 gm
TMV 1440SOYA PEPTONE DIGEST AGAR (VEG.)500 gm
TMV 146MRS AGAR (LACTOBACILLUS MRS AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 147MRS BROTH (LACTOBACILLUS MRS BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 1477TERRIFIC BROTH (VEG.)500 gm
TMV 150LAURYL SULPHATE BROTH (LAURYL TRYPTOSE BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 151LAURYL TRYPTOSE MANNITOL BROTH W/TRYPTOPHAN (VEG.)500 gm
TMV 156LETHEEN AGAR (VEG.)500 gm
TMV 157LETHEEN AGAR, MODIFIED (VEG.)500 gm
TMV 158LETHEEN BROTH, AOAC (VEG.)500 gm
TMV 159LETHEEN BROTH, MODIFIED (as per FDA) (VEG.)500 gm
TMV 1616T.A.T. BROTH WITH TWEEN 20 (as per USP) (VEG.)500 gm
TMV 1625TRIPLE SUGAR IRON AGAR (VEG.)500 gm
TMV 165LITMUS MILK (VEG500 gm
TMV 171LYSINE IRON AGAR (VEG.)500 gm
TMV 172LYSINE MEDIUM BASE (VEG.)5 00 gm
TMV 174M-ENDO AGAR, LES (VEG.)500 gm
TMV 1767ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM J (as per IP) (VEG.)500 gm
TMV 1772
TMV 178M-FC AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 1802DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 182M17 AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 186MIO MEDIUM (MOTILITY INDOLE ORNITHINE MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV 197MYP AGAR BASE (PHENOL RED EGG YOLK POLYMYXIN AGAR BASE) (VEG.)500 gm
TMV 204MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE (VEG.)500 gm
TMV 205MALT EXTRACT BROTH BASE (VEG.)500 gm
TMV 206MANNITOL SALT AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 216B.Q. VACCINE MEDIUM500 gm
TMV 232MacCONKEY AGAR (W/ 0.075 NR, 0.5% BILE SALTS & 1.2% AGAR W/O CV & NaCl) (VEG.)500 gm
TMV 239NITRATE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 266PSEUDOMONAS AGAR F (FOR FLUORESCEIN) (VEG.)500 gm
TMV 267PSEUDOMONAS AGAR P (FOR PYOCYANIN) (VEG.)500 gm
TMV 268PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR (VEG.)500 gm
TMV 269R-2A AGAR (VEG.)500 gm
TMV 271REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH (VEG.)500 gm
TMV 274ROGOSA SL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 275ROGOSA SL BROTH (VEG.)500 gm
TMV 294SELENITE CYSTINE BROTH (FLUID SELENITE CYSTINE BROTH) (DOUBLE PACK) (VEG.)500 gm
TMV 296IRON SULPHITE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 298STANDARD NUTRIENT BROTH (H.S VACCINE MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV 298H.S. VACCINE MEDIUM (STANDARD NUTRIENT BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 301ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM500 gm
TMV 302ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM500 gm
TMV 305BREWER THIOGLYCOLLATE MEDIUM (VEG.)500 gm
TMV 307BUFFERED PEPTONE WATER500 gm
TMV 308GLUCOSE BROTH (DEXTROSE BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 314EMB BROTH (VEG.)500 gm
TMV 317FLUID SABOURAUD MEDIUM (SABOURAUD MEDIUM, FLUID) (VEG.)500 gm
TMV 318FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per USP/EP/BP/JP) (VEG.)500 gm
TMV 319FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per IP) (VEG.)500 gm
TMV 322MacCONKEY BROTH W/ NEUTRAL RED (VEG.)500 gm
TMV 324BUFFERED GLUCOSE BROTH (MR-VP MEDIUM)500 gm
TMV 330PEPTONE WATER (VEG.)500 gm
TMV 331POTATO DEXTROSE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 332ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 37500 gm
TMV 332SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.37) TRYPTONE SOYA BROTH)500 gm
TMV 334DEXTROSE AGAR (VEG500 gm
TMV 337MacCONKEY AGAR (W/ CV, NaCl, 0.15% BILE SALTS & 1% LACTOSE) (VEG.)500 gm
TMV 341NUTRIENT AGAR (VEG.)500 gm
TMV 344POTATO DEXTROSE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 345ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 36500 gm
TMV 348SIMMONS CITRATE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 349MacCONKEY AGAR (W/O CV, W/ 0.15% BILE SALTS) (MacCONKEY AGAR NO.3) (VEG.)500 gm
TMV 350NUTRIENT BROTH (VEG.)500 gm
TMV 352ALKALINE PEPTONE WATER (pH 8.0) (VEG.)500 gm
TMV 358BAIRD PARKER AGAR BASE (VEG.)500 gm
TMV 359ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.2 (BASE AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 360BLOOD AGAR BASE500 gm
TMV 361BRAIN HEART INFUSION AGAR (VEG.)500 gm
TMV 362BRAIN HEART INFUSION BROTH (VEG.)500 gm
TMV 363PLATE COUNT AGAR (VEG.)500 gm
TMV 365BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%500 gm
TMV 367CZAPEK DOX AGAR (VEG.)500 gm
TMV 368CZAPEK DOX BROTH (VEG500 gm
TMV 369DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 370
TMV 371EMB AGAR, LEVINE (VEG500 gm
TMV 373ENDO AGAR BASE (VEG500 gm
TMV 374HARTLEY’S DIGEST BROTH (VEG.)500 gm
TMV 375LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM BASE (L. J. MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV 376MILLER LURIA BERTANI AGAR (LURIA BERTANI AGAR, MILLER) (VEG.)500 gm
TMV 377LURIA BROTH (VEG.)500 gm
TMV 378MacCONKEY AGAR (W/ SODIUM TAUROCHOLATE W/O CV & NaCl.) (VEG.)500 gm
TMV 379MacCONKEY AGAR (W/ 0.15% BILE SALTS, CV & NaCl) (VEG.)500 gm
TMV 380MacCONKEY BROTH W/ NEUTRAL RED (DOUBLE STRENGTH) (VEG.)500 gm
TMV 381MacCONKEY BROTH W/ BCP (DOUBLE STRENGTH) (VEG.)500 gm
TMV 386SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 387SABOURAUD DEXTROSE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 388SABOURAUD DEXTROSE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 389SELENITE BROTH (SELENITE F BROTH) (DOUBLE PACK) (VEG.)500 gm
TMV 390ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.1 (SEED AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 392TRYPTONE BROTH (TRYPTONE WATER) (VEG.)500 gm
TMV 394UREA AGAR BASE (CHRISTENSEN) (AUTOCLAVABLE) (VEG500 gm
TMV 395VOGEL JOHNSON AGAR BASE W/O TELLURITE (V. J. AGAR BASE) (VEG.)500 gm
TMV 397YEAST MALT AGAR (YM AGAR) (ISP MEDIUM NO.2) (VEG.)500 gm
TMV 398YEAST MALT BROTH (YM BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 403MANNITOL SALT BROTH (VEG.)500 gm
TMV 405C.L.E.D. AGAR (W/ BROMO THYMOL BLUE) (BROLACIN AGAR500 gm
TMV 406MILLER LURIA BERTANI BROTH (LURIA BERTANI BROTH, MILLER) (VEG.)500 gm
TMV 407LURIA AGAR (VEG500 gm
TMV 415CARRY-BLAIR MEDIUM BASE TRANSPORT MEDIUM W/O CHARCOAL500 gm
TMV 417EC BROTH (VEG.)500 gm
TMV 419TRYPTONE SOYA BROTH (SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM) (as per IP) (VEG.)500 gm
TMV 420STUART TRANSPORT MEDIUM (TRANSPORT MEDIUM, STUART) (VEG500 gm
TMV 420STUART TRANSPORT MEDIUM (TRANSPORT MEDIUM, STUART) (VEG.)500 gm
TMV 422CETRIMIDE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 423FLUID TETRATHIONATE MEDIUM W/O IODINE AND BG
(TETRATHIONATE BROTH BASE W/O IODINE & BG) (VEG.)
500 gm
TMV 426VIOLET RED BILE AGAR (VEG.)500 gm
TMV 427ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.4 (VEG.)500 gm
TMV 432STREPTOCOCCUS SELECTION AGAR (STREPTOSEL AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 435T.A.T. BROTH BASE (VEG.)500 gm
TMV 436TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 437TGB AGAR (VEG500 gm
TMV 440TERGITOL – 7 AGAR BASE (as per BIS) (VEG.)500 gm
TMV 441TERGITOL – H – 7 BROTH (VEG.)500 gm
TMV 445MILK AGAR (VEG.)500 gm
TMV 447DIAGNOSTIC THIOGLYCOLLATE MEDIUM W/O INDICATOR (VEG.)500 gm
TMV 468INDOLE NITRATE MEDIUM (TRYPTONE NITRATE MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV 468TRYPTONE NITRATE MEDIUM (INDOLE NITRATE MEDIUM) (VEG.)500 gm
TMV 477DIAGNOSTIC STUART’S UREA BROTH BASE (UREA BROTH BASE) (VEG.)500 gm
TMV 482VIOLET RED BILE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 485WL – DIFFERENTIAL BROTH (VEG.)500 gm
TMV 486WL – NUTRIENT BROTH (VEG.)500 gm
TMV 487WL – NUTRIENT MEDIUM (VEG.)500 gm
TMV 492XLD AGAR (VEG.)500 gm
TMV 495YEAST CARBON BASE (VEG.)100 gm
TMV 498CHLORAMPHENICOL YEAST GLUCOSE AGAR (as per BIS) (VEG.)500 gm
TMV 498YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 511TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 512TRYPTONE PHOSPHATE BROTH (VEG.)500 gm
TMV 529MacCONKEY BROTH W/ BCP & NaCl (VEG.)500 gm
TMV 532STREPTOCOCCUS SELECTION BROTH (STREPTOSEL BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 544PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR) (VEG.)500 gm
TMV 565WL – DIFFERENTIAL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 577REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 580DNASE TEST AGAR W/ TOLUIDINE BLUE (VEG.100 gm
TMV 584STREPTOCOCCUS ENRICHMENT BROTH (SE BROTH) (VEG.)500 gm
TMV 587SABOURAUD AGAR W/ ANTIBIOTICS (SABOURAUD CYCLOHEXIMIDE CHLORAMPHENICOL AGAR) (VEG.)100 gm
TMV 614MICROBIAL CONTENT TEST AGAR500 gm
TMV 615PERFRINGENS AGAR BASE (T.S.C./S.F.P. AGAR BASE) (VEG.)500 gm
TMV 622SABOURAUD CHLORAMPHENICOL AGAR (VEG.)500 gm
TMV 625

====================================

Cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi!
Liên hệ thử mẫu và nhận tài liệu kỹ thuật theo thông tin sau:
Mr Lân 0916.552.880
Giao hàng tận nơi hoặc khách hàng qua trực tiếp kho hàng của CTy tại Đan Phượng, Hà Nội để lấy hàng.
Kết nối facebook

Hóa chất vi sinh, môi trường vi sinh Titan Titanbiotech Ấn Độ