Bình tam giác nuôi cấy mô 250ml, 500ml

Bình tam giác nuôi cấy mô 250ml, 500ml