Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml

Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml

Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml

binh 240ml TB23

Công ty cổ phần Labomec cung cấp

Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml

binh 240ml

Hàng luôn có sẵn trong kho. Số lượng lớn

Dung tích 240ml, 250ml