Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml

Bình trụ nuôi cấy mô, bình trụ ra rễ 240ml, 250ml