Hoá chất Nuôi cấy mô thực vật (có sẵn)

Hoá chất Nuôi cấy mô thực vật (có sẵn)