Tủ cấy vô trùng VD (loại để bàn), thổi đứng, airtech

Tủ cấy vô trùng VD (loại để bàn), thổi đứng, airtech